Importància de Xarxes de seguretat anticaigudes

Importància de Xarxes de seguretat anticaigudes

Avui en dia per salvaguardar la integritat dels obrers és fonamental l'ús de protecció individual (equip de protecció personal) i col·lectiva, aquesta última evita el risc de patir accidents, sent les xarxes anticaigudes un dels elements més recomanats per a ser usat com a protecció col·lectiva de el personal que labora en altures. Les xarxes anticaigudes són un sistema de seguretat que brinda protecció a el treballador, a més de prevenir les caigudes d'objectes, material de construcció, eines i en la seva funció principal protegir la vida de l'treballador evitant l'impacte contra superfícies.

REVISIÓ ABANS I DURANT LA SEVA INSTAL·LACIÓ

El personal a càrrec de la instal·lació de la xarxa anticaigudes ha d'estar capacitat per a això, tenint en compte els següents passos:

1. Observar que la corda perimetral no presenti talls ni desfibrats.

2. Comprovar que les malles no presentin ruptures.

3. Si el seu estat és correcte, es procedirà al seu emmagatzematge, totalment seques, netes de restes de materials i perfectament doblades.

REVISIÓ DURANT INSTALACIÓ

Que no tinguin trencaments:

* Les malles de la xarxa.

* La corda perimetral.

* La unió de la corda perimetral als ancoratges. * Les unions (cosit) entre les xarxes.

* L'estat dels cables, tensors i mosquetons.

Recorda: Les xarxes anticaigudes s'empren en obres de construcció que es desenvolupin en diferents altures, ponts o en aquells projectes que presentin risc de caiguda per part dels treballadors.